आयुक्त माहिती

आयुक्त माहिती

श्री राजेश मोहीते

नाव :- श्री राजेश मोहीते
कार्यालयाचा पत्ता :- पहिला माळा , चंद्रपूर महानगर पालिका , गांधी चौक , चंद्रपूर
ई-मेल:-com.chandrapur@gmail.com