महापौर माहिती

महापौर माहिती

सौ. राखी संजय कंचर्लावार

नाव :- सौ. राखी संजय कंचर्लावार
कार्यालयाचा पत्ता :- महापौर ,चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर
घराचा पत्ता :- "साई सुमन", साईबाबा मंदिर, सिव्हिल लाईन, चंद्रपूर-442401.
ई-मेल:-mayorchandrapur@gmail.com